NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

14 ožujka 2015, Komentari Komentari isključeni za NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Kome se obratiti kod reklamacije računa?

Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti:

– telefonom: 022/311 842,843,845), centrala 022/ 311 830
– fax: 022/ 338 200
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– putem pošte: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– na mail adresu: kontakt@vodovodsib.hr

Može li se obračunati potrošnja i ispostaviti račun do stanja vodomjera koje je očitano od strane korisnika?
Korisnik može dojaviti stanje na vodomjeru do 28. dana u mjesecu. Na temelju dojave ispostavlja se račun.
Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
– telefonom: 022/311 842,843,845, centrala 022/ 311 830
– fax: 022/ 338 200
–  osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– putem pošte: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– na mail adresu: kontakt@vodovodsib.hr

Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti te potpisati od strane predstavnika stanara.
Zahtjevi se dostavljaju do 25. dana u mjesecu za tekući mjesec:
– poštom: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– faxom: 022/338 200
– kao skenirani dokument e-mailom: kontakt@vodovodsib.hr

Kako se može promijeniti vlasništvo priključka, adresa dostave računa ili ispravak pogrešno napisanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?
Korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev za promjenu:
– poštom: Vodovod i odvodnja d.o.o.,Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o.,Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– faxom: 022/338 200
– skenirano na e-mail: kontakt@vodovodsib.hr

Koji je postupak za rješavanje razdvajanja vodovodnog priključka nakon smrti vlasnika objekta?

Nakon smrti osobe koja je bila vlasnik objekta a samim time i zakoniti korisnik vodovodnog priključka potrebno je u Vodovod i odvodnju d.o.o. Šibenik, koji je isporučitelj usluge javne vodoopskrbe donijeti rješenje o nasljeđivanju predmetnog objekta ili izvod iz Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Šibeniku kako bi se u evidenciji zakonitih korisnika upisala promjena vlasničkog statusa objekta.

Nasljednici mogu zadržati postojeće stanje ili zatražiti novi vodovodni priključak za svoj posebni dio, prema njihovom dogovoru. Za novi vodovodni priključak potrebno je zahtjevu  priložiti pravomoćni akt o pravu građenja objekta koji se priključuje, dokaz o vlasništvu istog i katastarski preris građevne čestice od nadležnog katastarskog ureda. Zahtjev za novi vodovodni priključak podnosi se u nadležnoj službi ovog Društva.

Kome se obratiti kad je uočena voda u šahtu?
Ukoliko uočite vodu u šahtu potrebno je nazvati Dežurnu službu na broj telefona 022/778 100

Uvažava li ViO primjedbe suvlasnika na podatke o očitanju koje dostavlja predstavnik suvlasnika?
Suvlasnici stambene zgrade imenuju predstavnika suvlasnika koji ima obvezu pravodobno dostaviti ViO-u razdiobu očitanja. Ukoliko imate prigovor, ViO ne može intervenirati, nego eventualni nesporazum rješavate s predstavnikom suvlasnika.

Što učiniti u slučaju kad korisnik nema vode u svom objektu?
U slučaju da nemate vode u svom objektu, a prethodno nisu najavljeni redovni niti izvanredni prekidi vodoopskrbe, potrebno je provjeriti u vodovodnom šahtu je li zatvoren ventil i ostavljena opomena pred isključenje, s obzirom da radnici koji isključuju korisnike sa vodovodne mreže prije samog isključenja zatvore ventil u šahtu kao upozorenje zbog neplaćenih računa za potrošenu vodu.

Što ViO poduzima ukoliko se obveze po računima za vodoopskrbu ne podmiruju u roku dospijeća?
Nakon isteka datuma dospijeća računa u kojem roku je korisnik usluge vodoopskrbe dužan podmiriti račun, ViO ne šalje opomenu o neplaćanju računa jer je opomena sastavni dio računa i taj podatak je naveden na računu. Ukoliko korisnik usluge ne podmiri obveze, ViO pristupa isključenju korisnika iz vodopskrbnog sustava ili podnosi ovršni prijedlog. Naša je preporuka da račune platite u roku kako biste izbjegli veća podmirenja troškova kasnijih postupaka od prvobitnog iznosa računa kojega niste na vrijeme platili.

Što učiniti u slučaju da kao korisnik sumnjate u neispravnost glavnog vodomjera?
Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti kontrolu ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka roka umjeravanja. Zahtjev se podnosi isporučitelju vodnih usluga. Kontrolu ispravnosti vodomjera obavlja ovlaštena osoba Zavoda za mjeriteljstvo u prostorijama radne jedinice Baždarnica Društva. Troškove izvanrednog ispitivanja vodomjera snosi isporučitelj vodne usluge, a slučaju da se vodomjer pokaže ispravnim isporučitelj vodne usluge će troškove naknaditi od korisnika kao podnositelja pisane predstavke na temelju ispostavljenog računa.

Osim troškova utvrđenih u prethodnom stavku isporučitelj vodne usluge će od korisnika naplatiti i trošak demontaže, montaže, te prijevoza prema profilu vodomjera. Više na linku http://www.vodovodsib.hr/wp-content/uploads/2019/01/001.pdf.

Obrazac zahtjeva dostupan je uObrasci.

Kada je moguće premještanje izvedenih postojećih vodovodnih priključaka bliže objektu?
Propisima vezanim uz isporuku vode i pružanje usluge vodoopskrbe određeno je da se vodovodni priključak, koji se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe i vodomjernog okna u kojem je smješten glavni vodomjer, izvodi (smješta) na javnoj površini u neposrednoj blizini javne vodovodne mreže.
Vodovodni priključak nije uvijek moguće odmah izvesti u neposrednoj blizini nekretnine, posebno ukoliko je potrebno postojeću javnu vodovodnu mrežu produžiti, odnosno izgraditi nedostajući vodovodni ogranak u neposrednoj blizini objekta.
Premještaj postojećeg vodovodnog priključka moguće je izvršiti ukoliko je izgrađena javna vodovodna mreža bliže objektu na koji se odnosi postojeći vodovodni priključak.

Da li korisnik smije dodatno zaštititi okno glavnog vodomjera od smrzavanja?
Korisnik vodnih usluga može dodatno zaštiti okno glavnog vodomjera od smrzavanja na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera.

Koji dio instalacija mora održavati korisnik?
Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika.

Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Što učiniti ukoliko tlak pod kojim se voda isporučuje ne zadovoljava potrebe korisnika?
Ukoliko isporučitelj vodnih usluga iz opravdanih tehničkih razloga nije u mogućnosti pružati uslugu javne vodoopskrbe s tlakom koji odgovara potrebama korisnika, korisnik može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi uređaje kojima će tlak prilagoditi svojim potrebama.
Ukoliko se korisniku isporučuje voda pod tlakom većim od 6 bara na vodovodnom priključku, korisnik vodnih usluga može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi regulator tlaka (reducir ventil).
Regulator tlaka ugrađuje se na dijelu interne vodovodne instalacije što je moguće bliže oknu glavnog vodomjera, ali ne i u samo okno glavnog vodomjera.
Za povećanje tlaka pod kojim se voda isporučuje korisniku, on može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi sustav nadotlačivanja (hidrofor, hidropak) na način da se ne naruše uvjeti pružanja usluge javne vodoopskrbe drugim korisnicima vodnih usluga. Sustav nadotlačivanja izvodi se za dijelove građevine koji nemaju zadovoljavajući tlak.

Da li je moguć otpis troška nastao zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?
U navedenom slučaju nije moguć otpis troška slijedom odredbi Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, kojima su između ostalog određena prava i dužnosti korisnika vodnih usluga. Istima je propisana  obveza korisnika da održava o svojem trošku internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju svi cjevovodi i uređaji iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika vodnih usluga, te da podmiri svu količinu isporučenih vodnih usluga koja je utvrđena na glavnom vodomjeru, uključujući i onu količinu koja je istekla zbog kvara.

Da li je moguć otpis dijela duga za potrošnju vode koji je vezan uz obračun odvodnje i naknada na onu količinu vode koja je istekla zbog puknuća vodovodne cijevi iza glavnog vodomjera?
Navedeno nije moguće slijedom propisa kojima je uređena djelatnost isporuke vodnih usluga.
Zakonskim i podzakonskim aktima propisano je da se vodne usluge, odnosno usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, te naknade za razvoj, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda obračunavaju na ukupnu količinu vode koja je isporučena objektu, registrirana i očitana na glavnom vodomjeru korisnika.
Kao isporučitelj vodne usluge u obvezi smo korisniku obračunati isporučene vodne usluge i naknade kako na količinu vode koju je korisnik potrošio tako i na količinu vode koja je istekla zbog kvara na dijelu instalacije koju korisnik mora o svojem trošku održavati.

Na koji način je moguće olakšati korisnicima podmirenje uvećanih računa za pružene vodne usluge zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?
Shvaćajući visinu troška koji nastane zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama i u tom slučaju iznosa obračunate pružene vodne usluge, korisnicima se u podmirenju ispostavljenih računa za vodne usluge može pomoći omogućavanjem njihova obročnog plaćanja. Za navedeno je potrebno uputiti pisani zahtjev na adresu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik.

Kvaliteta i karakteristika vode koju isporučuje ViO Šibenik
Kvaliteta vode višestruko se kontrolira i stručno nadzire u svakoj fazi procesa vodoopskrbe, od zahvaćanja „sirove“ vode izvorišta, njezine dezinfekcije do ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće isporučene korisnicima.
Voda iz slavine je pitka te ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće.
Kontrola voda izvorišta koja se koriste u vodoopskrbi Šibenika i okolice dokazuje da je riječ o vrlo čistoj vodi u prirodi koja ima vrlo povoljne fizikalno-kemijske osobine; bezbojna je, bistra, blago alkalnog pH, optimalne temperature.
Kako je voda s izvorišta šireg šibenskog područja prirodno pogodna za piće, za ljudsku potrošnju je dovoljan postupak dezinfekcije klorovim dioksidom. Doza klor dioksida održava se na najnižoj koncentraciji potrebnoj za zadržavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav do samog korisnika. Postupak dezinfekcije je strogo kontroliran i njime se ne mijenja dobar i osvježavajući okus i kvaliteta izvorske vode.

Kako mogu znati da li pijem zdravstveno ispravnu vodu?
Ukoliko ste priključeni na javni vodoopskrbni sustav, pijete i zdravstveno ispravnu vodu. Ispravnost vode za piće u vodoopskrbnim sustavima kontrolira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima putem redovnih godišnjih programa, a prema Zakonu o vodama obavezan je i monitoring tzv. “sirove” (nezahvaćene vode). U slučaju zamućenja nadležno komunalno društvo obavještava stanovništvo o privremenoj nemogućnosti korištenja vode za piće do uspostave redovnog stanja.

Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili “flaširanu” vodu?
Ukoliko imate vodu dostupnu iz javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu se može reći da je bolje piti vodu iz „pipe“. Time štedite novac jer je takva voda višestruko jeftinija.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?
Neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom. Obveze vlasnika da na opisani način moraju izvesti interne kanalizacijske instalacije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju su i propisane aktima vezanim uz priključenje i korištenje usluge javne odvodnje.

Što se ne smije bacati i ubacivati u kanalizaciju?
Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:
– krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
– potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice, zavoje i sl.)
– ulja i masti, ostatke hrane
– dlake i perje
– kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
– strugotine metala, drva i plastike
– staklo
– kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija, boja i sl.)
– pepeo i trosku
– gnojiva

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijet će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

Mogu li se računi za potrošnju vode plaćati putem trajnog naloga?

Trajni nalog je ugovorni odnos između banke i klijenta banke – vlasnika računa.

Ugovor o trajnom nalogu sklapa se između banke i klijenta banke, te se tim ugovorom ne mogu utvrditi obveze, troškovi i rizici trećih osoba, pa tako ni Vodovoda Šibenik koji svojim potrošačima ispostavlja račune.

Postupak promjene adrese za dostavu računa Vodovod Šibenik obavlja na vlastitim tipskim obrascima, koje potrošač osobno treba zatražiti od Vodovoda Šibenik.

Na taj način možete odrediti da se vaši računi šalju na adresu vaše banke, a s vašom bankom, a ne s Vodovodom Šibenik, trebate ugovoriti način da vaša banka obavlja plaćanje vaših računa umjesto vas

Da li je moguće dobiti račune putem e-maila?

Za elektroničko slanje računa zakonom su propisani uvjeti koje takvi računi i taj način dostavljanja računa trebaju ispunjavati.
Kako elektronička pošta, (tj. e-mail, a isto tako i računi izrađeni u pdf formatu), sama po sebi ne jamči ispunjenost zakonskih uvjeta osiguranja vjerodostojnosti pošiljatelja i cjelovitosti sadržaja tijekom prijenosa računa elektroničkim putem, dobivanje računa e-mailom nije moguće.
Dostavljanje računa putem servisa za elektroničku razmjenu računa, tj. e-račun, za sada nije moguće, a bit će omogućeno kad budu obavljena podešenja našeg sistema, o čemu će potrošači biti pravodobno obaviješteni.

Jesu li za plaćanje računa odgovorni svi suvlasnici nekretnine ili samo osoba na čije ime su naslovljeni računi, odnosno je li se pored suvlasnika naznačenom na računu mogu utužiti i ostali suvlasnici?

Člankom 205. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130 /11, 56/13 i 14/14) propisano da se cijena komunalne usluge plaća isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) izričito je u članku 38. st. 2. propisano da se troškovi stvari dijele među suvlasnicima te stvari u prvom redu prema njihovom sporazumu.
Naime, navedeni zakon omogućuje suvlasnicima da detaljno reguliraju svoje odnose glede načina korištenja nekretnine koja je u suvlasništvu, kao i snošenja troškova glede korištenja, održavanja iste i slično.

Ono što je važno istaknuti da VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ima pravo sve suvlasnike teretiti za podmirenje pružene usluge, jer mu kao suvlasnici solidarno odgovaraju za podmirenje predmetne obveze što znači da VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ima pravo cijelu obvezu namiriti od jednog ili svih suvlasnika , a na onoj osobi koja je podmirila cijelu obvezu je onda da putem regresnog zahtjeva prema ostalim suvlasnicima namiri od njih onaj dio koji na iste otpada, a koji oni nisu podmirili.

Prema tome, model razdiobe i obračun zajednički isporučene vode isključivo ovisi o dogovoru i odluci svih suvlasnika, u kojoj odluci Isporučitelj usluge ne participira ni u jednom dijelu.

Naime, nakon što svi suvlasnici zaključe i kod javnog bilježnika ovjere Sporazum (Izjave), iste dostavljaju VODOVOD I ODVODNJI d.o.o. kako bi se fakture mogle ispostavljati na onog suvlasnika koji je sukladno Sporazumu (Izjavama) obveznik istih, odnosno na kojeg će od njih biti naslovljeni računi.

Prema tome, u slučaju kada se utrošak vode mjeri jednim zajedničkim vodomjerom instaliranim na ulazu u zgradu ujedno je to mjesto na kojemu i od kojega prestaju sve daljnje nadležnosti i obveze trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., kao isporučitelja usluge, a da je kućna vodovodna instalacija zajedničko vlasništvo svih suvlasnika zgrade o kojoj oni zajednički skrbe i dogovaraju se o redovitom i izvanrednom održavanju iste, kao i o načinu međusobne razdiobe zajednički utrošene vode.

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close