ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZBRINJAVANJE FEKALNIH VODA

29 kolovoza 2016, Komentari Komentari isključeni za ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZBRINJAVANJE FEKALNIH VODA

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora društva Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, a u svezi s člankom 2. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Šibenika, prema Kalkulaciji Plana i analize „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik od dan 27.07.2016.god., u predmetu utvrđivanja naknade za zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Šibenika, d o n o s i m

O D L U K U

 

Utvrđuje se naknada za zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Šibenika u iznosu od 6,63 Kn bez PDV-a, za 1m3 zbrinute fekalne vode, prema Kalkulaciji Plana i analize Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik od dana 27.07.2016.god., odnosno za autocisternu do m3naknada iznosi 53,00 Kn bez PDV-a,

za autocisternu do 12 m3 naknada iznosi 79,50 Kn bez PDV-a. Koncesionari koji imaju zaključene ugovore o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Šibenika dužni su za svaki pojedinačni odvoz fekalnih voda radnicima „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik, na mjestu preuzimanja istih predati popunjeni obrazac s podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi od koje su preuzeli fekalne vode. Obrazac iz točke 2. ove Odluke izraditi će i dostaviti svim Koncesionarima nadležna služba Društva. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 18. kolovoza 2016.god..

 

D i r e k t o r:

Miho Mioč, dipl.ing.stroj.

Comments are closed.