AGLOMERACIJA ŠIBENIK

9 rujna 2019, Komentari Komentari isključeni za AGLOMERACIJA ŠIBENIK

 

NAZIV PROJEKTA _ Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

397.025.090,00 kuna (bez PDV-a)

VRIJEDNOST BESPOVRATNIH SREDSTAVA

272.004.105,52 kuna

FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt se financira iz sredstava Kohezijskog fonda (financijsko razdoblje 2014-2020) te sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i sredstava Korisnika Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik (Ugovor o sufinanciranju).

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01.01.2014 – 30.06.2021.

 

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

EU Projekt Šibenik obuhvaća potrebna ulaganja u sustave vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Šibenik te ispunjavanja zahtjeva propisanih u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/2015), odnosno ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadne vode te vodoopskrbe i obrade pitke vode na širem području grada Šibenika.

Ciljevi

Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u priobalno područje Jadranskog more osjetljiva područja te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje otpadnih voda za vršnih 67.000 ES, izgradnjom sustava odvodnje se omogućava izvedba novih 1.500 priključaka kućanstava te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području aglomeracije Šibenik.

Predmet ove projektne prijave je financiranje projekta putem OPKK, odnosno glavni dijelovi (aktivnosti) projekta su:

 

 1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na drugi stupanj pročišćavanja vršnog kapaciteta 67.000 ES za pročišćavanje svih otpadnih voda proizvedenih u aglomeraciji Šibenik (mehanička i primarna obrada-postojeće, novi objekti: biološka obrada, obrada mulja uklj. anaerobnu digestiju, puštanje u pogon i probni rad)

Izgradnja Postrojenja za solarno sušenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz svih aglomeracija pod upravljanjem ViO Šibenik

Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Brodarica, Krapanj, Jadrtovac i Zablaće (izgradnja 39,34 km gravitacijskih cjevovoda, 4,67 km tlačnih cjevovoda i 11 crpnih stanica)

Rekonstrukcija dijela sustava odvodnje u gradu Šibenik (rekonstrukcija 4,85 km gravitacijskih cjevovoda, 1 crpne stanice i izgradnja 1,78 km tlačnog cjevovoda)

 

 1. Vodoopskrba:

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naseljima Brodarica, Krapanj, Jadrtovac i Zablaće te dijelom u gradu Šibeniku (rekonstrukcija 35,36 km cjevovoda)

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivih troškova) iznosi 397,03 milijuna kn, od čega ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava EU iznosi 272,0 milijuna kn. Preostali iznos osigurali su Korisnik, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode.

Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje na području projekta te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novu i/ili rekonstruiranu mrežu sustava odvodnje te novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te stanovnici priključeni na sustav vodoopskrbe koji će biti rekonstruiran. Provedbom projekta u cijelosti se doprinosi podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe te se osigurava pročišćavanje otpadnih voda.

 

ELEMENTI PROJEKTA (ujedno i broj ugovora)

 1. Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera
 2. Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a Aglomeracije Šibenik
 3. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja
 4. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik
 5. Nabava opreme
 6. Tehnička pomoć – program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

 

OPIS ELEMENATA PROJEKTA

 

AD1) Usluga Nadzora

Nadzor obuhvaća radove na dogradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik, radove na rekonstrukciji i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Šibenik, radove na izgradnji centralnog postrojenja za solarno sušenje mulja.

– Usluge nadzora tijekom projekta: ”DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I JAVNE VODOOPSKRBE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ŠIBENIK”

– Usluge nadzora tijekom projekta ”UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK”

– Usluge nadzora ugovora tijekom projekta ”IZGRADNJA CENTRALNOG POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA”

Nadzor će se provoditi u skladu sa FIDIC uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnost 1) i u skladu sa FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga – Aktivnost 2 i 3).

 

AD2) Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a

Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja postojećeg UPOV-a (67.000ES) grada Šibenika.

Rekonstrukcija UPOV-a obuhvaća:

Sanaciju građ. elemenata objekta rešetki; zamjenu finih rešetki i pripadajuće opreme; zamjenu pokretnog mosta i pripadajuće opreme pjeskolova-mastolova; zamjenu opreme u primarnim taložnicima; sanaciju građ. objekata upravne zgrade s prenamjenom prostorija i proširenjem laboratorija; prenamjenu i proširenje post. objekta dehidracije primarnog mulja; rekonstrukcija stanice za prijem sadržaja septičkih jama; zamjena zapornica u dozažnom bazenu; uređenje parkirališnih površina i nadstrešnica

 

Dogradnja UPOV-a obuhvaća:

Izgradnja jedinstvenog sustava obrade otpadnog zraka za cjelokupni UPOV; biološko pročišćavanje u min. dvije linije (u slučaju konvencionalne ili MBBR teh. izgradnja sek. Taložnika); crpna stanica viška i povrata biološkog mulja; meh. ugušćivanje viška biološkog mulja; crpna stanica ugušćenog biološkog mulja; miješanje ugušćenog primarnog i biološkog mulja; anaerobni digestori s CHP jedinicama; obrada proizvedenog bioplina i spremnik bioplina; baklja za spaljivanje viška bioplina; proširenje kapaciteta strojne dehidracije dodatnom centrifugom i stanicom za doziranje polimera; sustav doziranja i miješanja mulja vapna; crpna stanica za ocjedne vode; interna infrastruktura UPOV-a; završne građevine (okno za uzimanje uzoraka, mjerač s ugradnjom automatskog uzorkivača te automatskog analizatora kvalitete efluenta

 

AD3) Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja

Postrojenje za solarno sušenje mulja koje se planira smjestiti uz CGO Bikarac predviđeno je za prihvat i obradu mulja aglomeracije Šibenik, ali i svih ostalih aglomeracija pod upravljanjem Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik (aglomeracija Vodice-Tribunj-Srima, Pirovac-Tisno-Jezera, Betina-Murter, Rogoznica, Skradin i Bilice). Procjenjuje se ukupna količina mulja od cca. 1850t suhe tvari mulja godišnje.

 

AD4) Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik

Kroz izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik predviđena je izgradnja i rekonstrukcija ukupno cca. 51km kanalizacijske mreže i rekonstrukcija cca. 35km vodoopskrbne mreže na području grada Šibenika i naselja Brodarica (gornja i donja), Zablaće i Jadrtovac i otoka Krapnja. Planirana je izgradnja 11 novih crpnih stanica i rekonstrukcija jedne postojeće cprne stanice. U sklopu izgradnje kanalizacijskih kolektora predviđana je izgradnja cca. 1500 priprema za kućne priključke.

 

Ovaj element je podijeljen na pet komponenti:

 • Komponenta A : Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda Brodarica iznad magistrale i Podsolarsko
 • Komponenta B : Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda Brodarica ispod magistrale i otok Krapanj
 • Komponenta C : Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda naselja Jadrtovac
 • Komponenta D : Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda naselja Zablaće
 • Komponenta E : Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije grada Šibenika; Rekonstrukcija CS Mandalina i izgradnja novog tlačnog voda CS Mandalina – UPOV ŠIbenik

 

AD5) Nabava opreme

Projektom je predviđena nabava kombiniranih vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama (4 vozila), nabava CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije kao i nabava hardverske i softverske opreme za uspostavu GIS-a odvodnje.

 

AD6) Tehnička pomoć – program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik

Kroz aktivnost tehničke pomoći predviđena je usluga izrade programa upravljanja gubicima vode na čitavom vodoopskrbnom području grada Šibenika. Usluga će se sastojati od izrade matematičkog modela, mjerenja protoka i tlaka, definiranje DMA zona, izrada bilance vode, izrada predstudije izvodljivosti prioritetnih mjera i zahvata.

 

AD7) Promidžba i vidljivost

U okviru aktivnosti promidžbe i vidljivosti predviđena je nabava usluga i materijala kojima će se vršiti promidžba projekta tijekom perioda provedbe te osigurati ispunjavanje uvjeta vidljivosti projekata sufinanciranih od strane EU. Promidžbu i vidljivost projekta te informiranje javnosti uključuje: privremene ploče za označavanje gradilišta te spomen ploče; internet stranice i društvene mreže; izjave za javnost i konferencije za medije; događaji za informiranje i edukaciju i publikacije; naljepnice za vozila i opremu; fotografije i audio-vizualna produkcija

 

 

AD8) Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje projektom će se voditi putem Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog osoblja.

 

 

Opisani elementi projekta se planiraju provesti kroz 8 ugovora

Trenutačno su sklopljeni ugovori za uslugu stručnog nadzora i FIDIC inženjera (nadzor) i za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik (mreža). Na javnu nabavu rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a aglomeracije Šibenik (UPOV) je pokrenut žalbeni postupak, državna komisija se još uvijek nije očitovala.

 

Zasad su sklopljena dva Ugovora i to :

 1. Usluga stručnog nadzora i FIDIC inženjera

 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik, OIB: 26251326399, IBAN: HR1424110061100005540, koju zastupa direktor Frane Malenica, dipl. oec.,

s jedne strane i

Zajednica ponuditelja:

INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB 78904416556

INSTITUT IGH d.d., J. Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB 79766124714

SAFEGE d.o.o., Vukovarska 284, 10000 Zagreb, OIB 06333960811

ANIVA-INŽENJERING d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar, OIB 21553497401

koju zastupa Direktor Investinženjeringa d.o.o. Damir Stipanov, dipl.ing. građ.

s druge strane.

 

 1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik (mreža)

Sporazum je sklopljen 29.11.2018. između:

 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik, OIB: 26251326399, IBAN: HR1424110061100005540, koju zastupa direktor Frane Malenica, dipl. oec.,

i s druge strane:

Zajednica: SARAĐEN d.o.o.; VODOTEHNIKA d.d.; VODOINSTALACIJA d.o.o. i VODOPRIVREDA SPLIT d.d.

SARAĐEN d.o.o., Stankovci 82, 23422 Stankovci, OIB: 59578167745 kojeg zastupa Marko Sarađen

VODOTEHNIKA d.d., Koruška 49, 10000 Zagreb, OIB: 17631431320 koju zastupa Šimun Lušić

VODOINSTALACIJA d.o.o., Antuna Barca 3/a, 23000 Zadar, OIB: 57403791680 koju zastupa Davor Jurjević

VODOPRIVREDA SPLIT d.d., Don Frane Bulića 171, 21210 Solin, OIB: 91694259484 koju zastupa Predrag Zekić

 

 

Komponenta A

Trenutno je u Podsolarskom u tijeku izvedba dionica fekalne kanalizacije K1.1.3. i K1.1.3.1. i K1.1.2., a slijedeći tjedan počinje izvedba dionice K1.1.1., dok je u tijeku izvedba dionica vodovodne mreže V34 i V35.

U naselju Brodarica Gornja se izvode dionica fekalne kanalizacije K2.1.2. , K2.1.2.1. i K2.1.2.1.1., te K1.6. i K1.6.1. ,a slijedeći tjedan počinje izvedba dionice fekalne kanalizacije K2.1.2.2., dok je u svibnju predviđen početak u izvedbe dionica K2.1.2.5., a u lipnju 2019. izvedba dionice fekalne kanalizacije K1.5

Pregledna situacija.PDF

 

Komponenta B- Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda Brodarica ispod magistrale i otok Krapanj

Trenutačno se izvode radovi na slijedećim lokacijama:

 • Obala 4. Kolovoza 1941. (Dionica 1)
 • Maratuša I – ogranak 1 (glavni vod + O 1-5)
 • Maratuša I – ogranak 2 (O 1-7)

2. situacija na ortofoto karti 5000.pdf-Brodarica donja i otok Krapanj

 

Komponenta C

Radovi još nisu počeli

JADRTOVAC pregledna_situacija_5000.PDF

 

Komponenta D – Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovoda naselja Zablaće

Trenutno se radi na izvedbi tlačnog cjevovoda od CS Zablaće 5 do CS Podsolarsko 1 i pripreme za početak radova u ulici Trg braće Antolos.

Situacija planiranog zahvata na ortofoto karti.PDF

 

Komponenta E- Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije grada Šibenika; Rekonstrukcija CS Mandalina i izgradnja novog tlačnog voda CS Mandalina – UPOV ŠIbenik

U Šibeniku se trenutno radi:

 • Na Šubićevcu – vodovod DN350mm u Ulici Bana Josipa Jelačića – od križanja s ulicom Đure Đakovića do križanja s Ulicom Bana Ivana Mažuranića (radovi napreduju u smjeru stadiona)
 • U Crnici – izgradnja preljeva Crnica (radovi napreduju od obale uzvodno u Drvarsku ulicu)

SIBENIK pregledna situacija(1).PDF

TLAČNI VOD DO UPOV_5000(1).PDF

CS MANDALINA_pregledna situacija(1).PDF

 

 

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close