Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

NAZIV KORISNIKA: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 496.281.362,50 KN
UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA: 397.025.090,00 KN
SUFINANCIRANJE:
Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 272.004.105,52 KN
Sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: 45.838.943,96 KN
Hrvatske vode: 45.838.943,96 KN
Korisnik/Grad Šibenik: 33.343.096,56 KN
EU udio sufinanciranja: 68,51%
Nacionalna sredstva financiranja: 31,49% (125.111.984,50 HRK)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2018. – 2021.

Cilj projekta

 

Osnovni cilj ovog projekta je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja.

Usklađivanje aglomeracije Šibenik s:

  • Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ),
  • Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)
  • Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)

kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik obuhvaća potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktive o pročišćavanju komunlanih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Šibenik (područje Grada Šibenika, okolna naselja Brodarica, Jadrtovac, Zablaće, Podsolarsko i otok Krapanj) te ispunjavanja zahtjeva propisanih u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (NN117/2015), odnosno ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadne vode te vodoopskrbe i obrade pitke vode na širem području grada Šibenika.

Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u priobalno područje Jadranskog more osjetljiva područja te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje otpadnih voda za vršnih 67.000 ES, izgradnjom sustava odvodnje se omogućava priključenje novih 1500 priključaka kućanstava te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području aglomeracije Šibenik.

 

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”:

  • CO19 Pročišćavanje otpadanih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda
  • CO18 Opskrba vodom: Povećanje u broju stanovnika koji imaj pristup poboljšanoj opskrbi vodom
  • 6cb23 Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a

Elementi projekta

 1. Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera
 2. Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a Aglomeracije Šibenik
 3. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja
 4. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik
 5. Nabava opreme
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Upravljanje projektom i administracija

Opis projekta

Područje aglomeracije Šibenik čini područje Grada Šibenika te okolna naselja Jadrtovac, Brodarica, otok Krapanj, Podsolarsko,  i Zablaće.

Cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje otpadnih voda za vršnih 67.000 ES, planira se izvedba novih 1.500 priključaka kućanstava na sustav javne odvodnje te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području aglomeracije Šibenik. Od ukupno 38.500 stanovnika u  aglomeraciji, njih 88% je prije izgradnje mreže bilo priključeno na sustav odvodnje. Na sustav vodoopskrbe priključeno je gotovo 99% stanovnika, ili imaju mogućnost priključenja. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda postoji te je predviđena njegova rekonstrukcija i nadogradnja na drugi stupanj pročišćavanja.

Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje na području projekta te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novu i/ili rekonstruiranu mrežu sustava odvodnje te novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te stanovnici priključeni na sustav vodoopskrbe koji će biti rekonstruiran. Provedbom projekta u cijelosti se doprinosi podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe te se osigurava pročišćavanje otpadnih voda.

Projekt obuhvaća

 1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
  • Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a na II stupanj pročišćavanja, 67.000 ES
  • Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja
  • Izgradnja sustava javne odvodnje u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće; izgradnja *39,33km gravitacijskih cjevovoda, *4,67km tlačnih cjevovoda i 11 crpnih stanica
  • Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje u gradu Šibenik; rekonstrukcija *4,85km gravitacijskih cjevovoda, 1 CS i izgradnja *1,78km tlačnog cjevovoda
  • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (6 vozila i GIS oprema)
 1. Vodoopskrba:
  • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće te dijelom u gradu Šibeniku; rekonstrukcija *35,36km cjevovoda
  • Tehnička pomoć – program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik

*planirane/procijenjene duljine

Do sada ostvareni rezultati projekta

U cijelosti provedena mreža aglomeracije Šibenik, što znači da je izgrađena kompletno sva planirana mreža (komponenta A, B, C, D i E).

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

  • Izgradnja sustava javne odvodnje u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće: izgrađeno je 37,27km gravitacijskih cjevovoda, 4,11km tlačnih cjevovoda i 12 crpnih stanica
  • Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje u gradu Šibenik: rekonstruirano je 4,47km gravitacijskih cjevovoda i 1 crpna stanica (Mandalina) i izgrađeno je 1,75km tlačnog cjevovoda
  • Nabavljeno 6 od planiranih 6 vozila (2 kombinirana vozila za čišćenje, 2 kombinirana vozila, 1 vozilo sa sustavom za CCTV inspekciju); GIS voda nadograđen, GIS odvodnja uveden

Izgrađeno je preko 2500 kanalizacijskih kućnih priključaka.
Na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu konstantno se priključuju nova kućanstva na području Brodarice, Jadrtovca i Zablaća. Na području otoka Krapnja su priključena gotovo sva kućanstva, kao i na rekonstruirane kolektore na području grada Šibenika.

 

2. Vodoopskrba:

  • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće te dijelom u gradu Šibeniku: rekonstruirano je 35,79km cjevovoda

Izgrađeno je preko 2300 vodovodnih kućnih priključaka.
Sva kućanstva koja su imala priključke su prespojena na novoizgrađenu rekonstruiranu mrežu na području cijele aglomeracije. Konstanto se priključuju nova kućanstva na vodovodnu mrežu.