Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

21 studenoga 2017, Komentari Komentari isključeni za Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik“

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte vodovodsi@net.hr, zaključno do 28. studenoga 2017. Godine.

Prilog: Dokumentacija o nabavi

ESPD

Troškovnik

 

DON-Sibenik_nadzor_PS

ESPD_Sibenik_nadzor_PS

TROSK_Sibenik_nadzor_PS

 

Šibenik, 1. prosinca 2017. godine

PREDMET: USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK“, evidencijski broj nabave: 17_015

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem Poziva na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, planira pokrenuti postupak javne nabave: USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK“,, procijenjene vrijednosti u iznosu od 14.528.000,00 HRK bez PDV-a.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj je na svojim internetskim stranicama dana 21. studenog 2017. godine objavio Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelovite Dokumentacije o nabavi. Zainteresirani gospodarski subjekti su svoje primjedbe i prijedloge uputili zaključno do 28. studenoga 2017. godine.

Do navedenog roka zaprimljene su primjedbe zainteresiranih gospodarskih subjekata o čemu je sačinjeno ovo Izvješće i objavljeno na internetskim stranicama Naručitelja. Do navedenog roka, Naručitelj je zaprimio primjedbe /prijedloge kako slijedi:

                                                                                                    1.ZAHTJEV od 28. studenog 2017.

U dolje navedenim točkama predlažemo dodavanje označenog teksta:

25.3.2   Tehnički stručnjaci

STRUČNJAK

SPOSOBNOST

DOKAZ SPOSOBNOSTI

Stručnjaci 4.1, 4.2 i 4.3 Nadzorni inženjeri za građevinske radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe – 3 izvršitelja Kvalifikacije, vještine i opće iskustvo:
završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij ili stručni/specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva preslika diplome o završenom studiju
Specifično stručno iskustvo:
Rad na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove na min. jednom (1) projektu nadzora nad radovima niskogradnje koja je uključivala radove izgradnje i/ili rekonstrukcije kanalizacijske mreže i/ili oborinske odvodnje i/ili vodoopskrbne mreže minimalne duljine cjevovoda od 10 km. životopisom

 


 

48.1 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju A

Br.

Podkriterij

Bodovi po potvrdi

A Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1

A.1

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a.

1,0

A.2

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

1,5

A.3

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

2,5

A.4

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a.

2,0

A.5

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

3,0

A.6

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, oborinske (kolničke) odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

5,0

UKUPNO:

∑A = maksimalno 10,0 bodova

48.2 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju B

Br.

Podkriterij

Bodovi po potvrdi

B Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2

B.1

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a. 1,0

B.2

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 25.000.000,00 HRK bez PDV-a.

2,5

B.3

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova od 25.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

5,0

B4 Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

10,0

UKUPNO:

∑B = maksimalno 10,0 bodova

Također molimo, budi jasni, treba li priložiti potvrde ili se specifično iskustvo dokazuje životopisom te ako nisu potrebne potvrde nemojte ih navoditi.

Nadamo se da će naručitelj razmotriti naše primjedbe odnosno prijedloge te da će ih, obzirom na obvezu poštivanja načela javne nabave, a osobito načela zabrane diskriminacije te načela tržišnog natjecanja i prihvatiti.


 

ODGOVOR NA I. ZAHTJEV od 21. studenog 2017.

Naručitelj ne prihvaća sugestiju zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom pragova vrijednosti radova kod ocjenjivanja specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 2 (poglavlje 48.2 dokumentacije o nabavi) obzirom da je ista postavljena uvažavajući procijenjenu vrijednost nabave ugovora o radovima za koje će Stručnjak 2 obavljati poziciju nadzornog inženjera za građevinske radove.

Naručitelj u najvećem dijelu prihvaća ostale primjedbe i sugestije zainteresiranog gospodarskog subjekta te će odgovarajuće izmijeniti Dokumentaciju o nabavi prije početka postupka javne nabave u slijedećem:

25.3.1   Iskustvo gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost koju dokazuje:

 • popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini

Strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

Gospodarski subjekt mora imati iskustvo u:

 • Jedna usluga se mora odnositi na izvršenje ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima niskogradnje čija je investicijska vrijednost jednaka ili veća od 50.000.000,00 kn (bez PDV-a) [1]. Ponuditelju je dozvoljeno dokazivanje izvršiti najviše jednim (1) izvršenim ugovorom kojim dokazuje ovaj uvjet.

i

 • Jedna usluga se mora odnositi na izvršenje ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima niskogradnje koja je uključivala radove izgradnje i/ili rekonstrukcije kanalizacijske mreže i/ili vodoopskrbne mreže i/ili cjevovoda oborinske odvodnje minimalne duljine cjevovoda od 20 km. Ponuditelju je dozvoljeno dokazivanje izvršiti s najviše dva (2) izvršena ugovora kojima kumulativno dokazuje uvjet duljine cjevovoda.

i

 • Jedna usluga se mora odnositi na izvršenje ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja minimalnog kapaciteta od 30.000 ES ili nadzora nad izvršenjem ugovora izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (neovisno o stupnju pročišćavanja) investicijske vrijednosti od minimalno 30.000.000,00 kn (bez PDV-a) [2]. Ponuditelju je dozvoljeno dokazivanje izvršiti najviše jednim (1) izvršenim ugovorom kojim dokazuje ovaj uvjet.

25.3.2   Tehnički stručnjaci

STRUČNJAK

SPOSOBNOST DOKAZ SPOSOBNOSTI
Stručnjaci 4.1, 4.2 i 4.3 Nadzorni inženjeri za građevinske radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe – 3 izvršitelja

Kvalifikacije, vještine i opće iskustvo:

završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij ili stručni/specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva preslika diplome o završenom studiju

Specifično stručno iskustvo:

Rad na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove na min. jednom (1) projektu nadzora nad radovima niskogradnje koja je uključivala radove izgradnje i/ili rekonstrukcije kanalizacijske mreže i/ili vodoopskrbne mreže i/ili cjevovoda oborinske odvodnje minimalne duljine cjevovoda od 10 km.

Životopisom i potvrdama naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo

 

STRUČNJAK

SPOSOBNOST DOKAZ SPOSOBNOSTI
Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za strojarske radove –  1 izvršitelj Kvalifikacije, vještine i opće iskustvo:
završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij ili stručni/specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju strojarstva preslika diplome o završenom studiju
Specifično stručno iskustvo:

·         Rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove na min. jednom (1) projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili trećeg stupnja i

·         Rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove na min. jednom (1) projektu izgradnje crpne stanice za otpadne vode.

Životopisom i potvrdama naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo

 

STRUČNJAK

SPOSOBNOST DOKAZ SPOSOBNOSTI
Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove –  1 izvršitelj Kvalifikacije, vještine i opće iskustvo:
završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij ili stručni/specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju elektrotehnike preslika diplome o završenom studiju
Specifično stručno iskustvo:

·         Rad na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove na min. jednom (1) projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili trećeg stupnja i

·         Rad na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove na min. jednom (1) projektu izgradnje crpne stanice za otpadne vode.

Životopisom i potvrdama naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo

 


 

48.1 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju A

U tablici u nastavku se navode kriteriji, mjerila i težine kriterija za ocjenjivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 1.

NAPOMENA: U podkriterijima A.1 do A.6 u tablici nastavku se navodi po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“. Pod FIDIC predlošcima ugovora Naručitelj, osim FIDIC modela ugovora, podrazumijeva i prihvaća iskustvo na ugovorima koji su sklopljeni i prema nekom drugom međunarodno prihvaćenom standardu osim FIDIC-a, tj. tipski ili standardizirani ugovor kojeg je izdalo neovisno strukovno udruženje

Br.

Podkriterij Bodovi po potvrdi
A Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1

A.1

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a.

1,0

A.2

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji suugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključu ruke“, a investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

1,5

A.3

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima (izuzev radova izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda) koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

2,5

A.4

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a.

2,0

A.5

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

3,0

A.6

Iskustvo u svojstvu FIDIC Inženjera ili ekvivalent FIDIC Inženjera na radovima izgradnje, rekonstrukcije i/ili sanacije sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje, cjevovoda oborinske odvodnje ili uređaja za pročišćavanje pitkih ili otpadnih voda koji su ugovoreni po FIDIC predlošcima ugovora za građenje ili  projektiranje i građenje ili „ključ u ruke“, a investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

5,0

UKUPNO:

∑A = maksimalno 10,0 bodova

 

NAPOMENE/UPUTE:

 • Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti po kriteriju A iznosi deset (10) bodova. Svaki daljnji bod se neće dodatno vrednovati pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude.
 • Specifično stručno iskustvo Stručnjaka se prikazuje u životopisu pripremljenom na obrascu danom u poglavlju 63. ove DON koji čini sastavni dio ponude, navodeći izravan kontakt druge ugovorne strane kod kojeg Naručitelj može provjeriti istinitost navoda. Također, za dokazivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 1, ponuditelji su životopisima dužni priložiti potvrde naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo. Potvrde moraju sadržavati podatke koji su dani i u samom obrascu životopisa u poglavlju 11.
 • Broj bodova se ostvaruje po dostavljenoj potvrdi koja odgovara određenom podkriteriju – npr. ukoliko gospodarski subjekt za stručnjaka dostavi dvije potvrde koje odgovaraju podkriteriju A.3, ostvariti će 5,0 bodova.
 • Ukoliko ponuditelj pri dokazivanju specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka dostavi potvrde u kojima su procijenjene vrijednosti nabave izražene u stranoj valuti, procijenjena vrijednost se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.
 • Stručnjak će biti uzeti u obzir za dodjeljivanje bodova prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude samo ako zadovolji minimalne uvjete definirane u poglavlju 25.3.2 ove DON.

 

Konačna ocjena ponuda prema kriteriju A je zbroj bodova po pojedinim potvrdama po kriterijima navedenim u prethodnoj tablici.


 

48.2 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju B

U tablici u nastavku se navode kriteriji, mjerila i težine kriterija za ocjenjivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 2.

Br.

Podkriterij Bodovi po potvrdi

B Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2

B.1

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova do uključivo 10.000.000,00 HRK bez PDV-a.

1,0

B.2

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova od 10.000.000,01 HRK bez PDV-a do 50.000.000,00 HRK bez PDV-a.

2,5

B.3

Iskustvo u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda investicijske vrijednosti radova veće ili jednake od 50.000.000,01 HRK bez PDV-a.

5,0

UKUPNO:

∑B = maksimalno 10,0 bodova

 

NAPOMENE / UPUTE:

 • Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti po kriteriju B iznosi deset (10) bodova. Svaki daljnji bod se neće dodatno vrednovati pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude.
 • Specifično stručno iskustvo Stručnjaka se prikazuje u životopisu pripremljenom na obrascu danom u poglavlju 63. ove DON koji čini sastavni dio ponude, navodeći izravan kontakt druge ugovorne strane kod kojeg Naručitelj može provjeriti istinitost navoda. Također, za dokazivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 2, ponuditelji su životopisima dužni priložiti potvrde naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo. Potvrde moraju sadržavati podatke koji su dani i u samom obrascu životopisa u poglavlju 11.
 • Broj bodova se ostvaruje po dostavljenoj potvrdi koja odgovara određenom podkriteriju – npr. ukoliko gospodarski subjekt za stručnjaka dostavi dvije potvrde koje odgovaraju podkriteriju B.2, ostvariti će 5,0 bodova.
 • Ukoliko ponuditelj pri dokazivanju specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka dostavi potvrde u kojima su procijenjene vrijednosti nabave izražene u stranoj valuti, procijenjena vrijednost se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.
 • Stručnjak će biti uzeti u obzir za dodjeljivanje bodova prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude samo ako zadovolji minimalne uvjete definirane u poglavlju 25.3.2 ove DON.

 

Konačna ocjena ponuda prema kriteriju B je zbroj bodova po pojedinim potvrdama po kriterijima navedenim u prethodnoj tablici.

48.3 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju C

U tablici u nastavku se navode kriteriji, mjerila i težine kriterija za ocjenjivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 3.

Br.

Podkriterij Bodovi po potvrdi

C Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 3

C.1

Iskustvo kao projektant tehnologije na idejnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta do uključivo 10.000 ES

0,5

C.2

Iskustvo kao projektant tehnologije na idejnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 10.001 ES do 25.000 ES

1,0

C.3

Iskustvo kao projektant tehnologije na idejnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta većeg ili jednakog 25.001 ES

1,5

C.4

Iskustvo kao projektant tehnologije na glavnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta do uključivo 10.000 ES

1,0

C.5

Iskustvo kao projektant tehnologije na glavnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 10.001 ES do 25.000 ES

2,5

C.6

Iskustvo kao projektant tehnologije na projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta većeg ili jednakog 25.001 ES

5,0

C.7

Iskustvo kao tehnolog pri puštanju u rad i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta do uključivo 10.000 ES

1,0

C.8

Iskustvo kao tehnolog pri puštanju u rad i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 10.001 ES do 25.000 ES

2,5

C.9

Iskustvo kao tehnolog pri puštanju u rad i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II. stupnja pročišćavanja kapaciteta većeg ili jednakog 25.001 ES

5,0

UKUPNO:

∑C = maksimalno 10,0 bodova

 

NAPOMENE / UPUTE:

 • Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti po kriteriju C iznosi deset (10) bodova. Svaki daljnji bod se neće dodatno vrednovati pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude.
 • Specifično stručno iskustvo Stručnjaka se prikazuje u životopisu pripremljenom na obrascu danom u poglavlju 63. ove DON koji čini sastavni dio ponude, navodeći izravan kontakt druge ugovorne strane kod kojeg Naručitelj može provjeriti istinitost navoda. Također, za dokazivanje specifičnog stručnog iskustva Stručnjaka 3, ponuditelji su životopisima dužni priložiti potvrde naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuju navodi u životopisu i dokazuje stručno specifično iskustvo. Potvrde moraju sadržavati podatke koji su dani i u samom obrascu životopisa u poglavlju 11.
 • Broj bodova se ostvaruje po dostavljenoj potvrdi koja odgovara određenom podkriteriju – npr. ukoliko gospodarski subjekt za stručnjaka dostavi dvije potvrde koje odgovaraju podkriteriju C.3, ostvariti će 3,0 boda.
 • Stručnjak će biti uzeti u obzir za dodjeljivanje bodova prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude samo ako zadovolji minimalne uvjete definirane u poglavlju 25.3.2 ove DON.

 

Konačna ocjena ponuda prema kriteriju C je zbroj bodova po pojedinim potvrdama po kriterijima navedenim u prethodnoj tablici.

 

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave, ovisno o trenutku ishođenja prethodnog odobrenja dokumentacije o nabavi od nadležnih tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«.

[1] Vrijednost investicije treba biti izražena u kunama (bez PDV-a), strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

[2] Vrijednost investicije treba biti izražena u kunama (bez PDV-a), strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close