POLITIKA PRIVATNOSTI

ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o.(u daljnjem tekstu Društvo).

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Društvo želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i  privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

 

KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima Društvo ostvaruje poslovnu suradnju:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo),
 • kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

 

O NAMA

 

Vodovod i odvodnja d.o.o., je trgovačko društvo registrirano za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, na adresi Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik.

 

KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

 

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Društvo pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.

Društvo osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik  će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Društvo će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka – Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Uz ograničenje pohrane – Društvo osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

Točno, potpuno i ažurno – Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik  osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Društvo koje primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

Osigurava cjelovitost i povjerljivost -Društvo prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. P

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

 

U okviru svoga poslovanja Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik  može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Korisnici:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, OIB, adresa, e-mail adresa, broj telefona)
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, OIB, adresa, OIB, broj telefona),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, OIB, adresa, e-mail, IBAN)

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, e-mail adresa, broj mobitela.),
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija),
 • rezultati testiranja.

Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, tekući račun, uzdržavani članovi-ime, prezime, adresa, datum rođenja, tekući račun),
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, broj djece.)

Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, adresa, OIB, e-mail, broj mobitela),podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu ),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime,OIB, e-mail, IBAN, tekući i žiro račun.),
 • podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave).

 

KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane Društva iznimno u sljedećim uvjetima:

 • ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha; obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Društva ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika
 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

 

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga;
 • Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema Društvu;
 • Vašim javljanjem na oglas za posao;
 • Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili tijekom Vaše izravne komunikacije, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;

 

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske;
 • Administriranje web stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • upravljanje odnosima s korisnicima usluga i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
 • odabir kandidata za zapošljavanje;
 • utvrđivanja identiteta stranaka prilikom pružanja usluga Društva

  

KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

Izvršavanje ugovora ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva, legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja; izričite privole ispitanika za primanje letaka, e-mail obavijesti o uslugama, za obradu vaših upita radi ispunjavanja pravnih obveza Društva osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

 

KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

 

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,

Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;

Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
 • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik pri čemu Društvo osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja samo;
 • ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • u slučaju promjene vlasničke strukture moguće je da Vodovod i odvodnja d.o.o. prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja Društva na temelju privole ispitanika.

 

Takve treće osobe uključuju:

 • Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • Financijske institucije s kojima Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik surađuje,
 • Revizore te ostala tijela koja su ovlašteni za reviziju,
 • Dobavljače koje Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima,
 • Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Društvo pruža Itd.

 

Prilikom prijenosa podataka ispitanika Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik strogo poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ima sve odnose s partnerima  regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar Društva.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije.

 

Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd)

 

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava

u odnosu na obrade njihovih podataka.

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Društvo će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

 • identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 • kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
 • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
 • legitimne interese,
 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 • namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
 • razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 • prava vezana uz privole,
 • te postojanje niže navedenih prava.

U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

 

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Društvo ima obvezu obrisati

osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup

osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i slično.

 

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Društvom.

 

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

 

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

 

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika .

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

 

 

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik ili putem e-mail adrese: kontakt@vodovodsib.hr.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između Društva i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima, natječajima ili edukacijama.

 

Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na adresu kontakt@vodovodsib.hr;

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave unutar grupe, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

 

Pristup podacima unutar Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik  ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar društva. Svi zaposlenici Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik je nositelj ISO certifikata: ISO 9001 i ISO 14001 koji dodatno jamče kvalitetu i sigurnost poslovanja i upravljanja podacima.

 

 AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ne provodi automatsku obradu podataka.

KOLAČIĆI (Cookies)

Kako bi web stranica Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.
Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

 

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik je imenovalo Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u

interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar Društva primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće u Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik:

 • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
 • prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
 • pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom;
 • djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka odgovara izravno direktoru Društva.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja

svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz

zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka kojem se možete obratiti ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo, na adresu:

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kralja Zvonimira 50

22000 Šibenik

e- mail: kontakt@vodovodsib.hr

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 20. svibnja 2018. godine.

O svakoj promjeni Pravila privatnosti biti ćete obaviješteni na našoj web stranici www.vodovodsib.hr;

 

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close